چقدر بهر وجود مشخصت اثبات؟

سلام.

  

چقدر مساله ی ارث در حیات و ممات؟

چقدر غسل و تیمم، چقدر خمس و زکات؟

چقدر بهر وجود مشخصت اثبات؟

چقدر بازی بیهوده در الهیات؟

...

چقدر قصه مهمانی و ترنج؟ بس است.

چقدر بر سر احکام ساده رنج؟ بس است.

چقدر شک میان چهار و پنج؟ بس است.

چقدر خمس عقیق و طلا و گنج؟ بس است.

 

"قسمت هایی از شعر بلند و بسیار زیبای نویسنده ی محبوبم، آقا رضا امیرخانی عزیز"

   

 

/ 1 نظر / 9 بازدید