خدا خیلی خداست

سلام.

 

می خواهد گریه ام بگیرد از فضل خدا.

به قول آقا امجد خدا خیلی خداست. خدا خداییش خیلی خداست.

من حیث لایحتسب می دهد واقعا هر که را که بخواهد و هر چه بخواهد. هیچ چیز هم جلودارش نیست. حتی فکر کوته بین من که متاسفانه مشکل اینقدر بزرگ و حل ناشدنی بود که فکرش را هم نمی کرد او هم بتواند در عرض یک سال حلش کند. اما کرد. از جایی که نمی دانستم و فکرش را هم نمی کردم.

هنوز هم نمی دانم از کجا و چگونه جور شد. اما شد.

دم خدا گرم. به ما که فقط ادعا داریم اینقدر می دهی با خاصانت چگونه رفتار می کنی؟ شاید هم به ما جلوه می کنی تا از خاصانت شویم و به آن سمت حرکت کنیم. شاید هم اینقدر ول معطل شده ایم که هر چه می خواهیم بهمان می دهی تا برویم و پیدامان هم نشود. شاید هم امتحانمان می کنی که ببینی چگونه برخورد می کنیم با یک فضل گنده! شاید ... شاید ... شاید باید بس کنم.

حرف زیاد می زنم که همه اش جسارت است.

علی محبی عزیز می گوید زیاده جسارت است ولی مال ما همه اش جسارت است علی آقا چون همه اش زیاده است. 

/ 0 نظر / 11 بازدید